Counter
تسخیرهای بزرگ عرب
چگونه گسترش اسلام دنیائی را که ما در آن زندگی میکنیم دیگرگون کرد
نویسنده: هو کندی
برگرداننده: کامبیز باسطوت
پیش گفتار مترجم
سر آغاز
پیش گفتار، بیاد آوردن آنچه گذشته است
بنیاد تسخیرها
تسخیر سوریه و فلسطین
تسخیر عراق
تسخیر مصر
تسحیر ایران
بسوی مغرب
گذشتن از آمودریا
در راه سمرقند
پیشروی بیشر بسوی خاور و باختر
جنگ آوری در دریا
آواهای تسخیرشدگان شکست خورده
نتیجه
واژه نامه