2010نوشتارهای  
نوشتار های نویسندگان دیگر پست شده در
سایت
2011نوشتارهای سال
تحاد دموکرات ها زیر پرچم افراشته جدائی دولت از مسجد و اعلامیه حقوق
بشر برابر استباآزاد و مفتخراایرانی2011/01      
02/2011 سازش بروی کمترین خواست
برایاماکدامکمترینایرانسیاسی       

شبکه جهانی سکولار های سبز اولین قدم بهپیش برداشتند

12/2010

مشکلات سکولار دموکرات های غیره مذهبی

09/2010

کندو کاوی تحلیلی بر دیدگاه گنجی از دمکراسی   

03/2010
06/2011 مشاهداتی به نوشتار جناب آریا برزن داریوش
 06/2011مشاهداتی بر انتقادهای اکبر گنجی از خمینی برای مسئولیت او
برای آغازجنگ       

عراق راه دموکراسی را میپیماید

04/2010
انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان
بررسی نشریه پژوهشهای پارسی
7/5/11کامبیز باسطوت                                   
شبکه سکولار دمکرات ها زیر حمله مدعیان سکولاریسم و دمکراسی  
2011/10/02
2011/09/07کشتار67ریشه ها و مسئولیت ها
حکومتی ایرانضرورت اتحادسکولار دمکرات های خارج از کشور برای
برقراریدمکرات در    
07/2011
کردن آیا فدرالیسم ساختار سیاسی برای حفظ یک پارچگی ایران است و یا
متلاشیآن؟
10/13/2011   کامبیز باسطوت
در باره ویدیو37روز دکتر شاهپور بختیار  
2011/27/10کامبیز باسطوت   
37 days , a documentary about the life and death of
Shapoor Bakhtiar « lenziran | لنزایران
www.lenziran.com
مردم ایران از دشمنان داخلی باید بیمناک باشند یا دشمنان خارجی  
2011/13/11کامبیز باسطوت        
گذشت و آینده سکولار دمکرات ها و دومیّن انتخابات شورای هماهنگی
12/15/2011                                کامبیز باسطوت
05/2011
درباره همایش سکولا دموکرات ها در تورنتوی کانادا در
(لیبرال ایرانهاگرفتاری "دفتر پژوهش حزب مشروطه سکولاریسم
وسکولار سکولار دمکراتبادمکرات  )"                              
2011/22/12          کامبیز باسطوت
2013نوشتارهای سال
مصاحبه پرویز ثابتی و واکنش چپها و جبهه ملی ها
12/15/03     کامبیز باسطوت
داستان وار استعفای سه نفر از هموندان شورای هماهنگی شبکه
سکولار دمکرات هایسبز و یکیازهموندان جایگزین
02/28/2012کامبیز باسطوت             
آیا آمریکا باید از یک بلوچستان مستقل پشتیبانی کند?
خاک یک گروه کوچک از نمایندگان کنگره آمریکا از یک بلوچستان
پاکستان جدا شده باشدبیشتکهمستقل پشتیبانی میکنند
نویسنده: ادی والش          ترجمه کامبیز باسطوت
آیا نبودن فدرالیسم منجر به دیکتاتوری میشود؟
در حاشیه گفتگوی جناب حسین بر در تلویزیون میهن با جناب سعید
بهبهانی
02/16/12کامبیز باسطوت                ت