بررسی کتاب
1854-1856جنگ کریمه
2010 صفحه  کتاب های متروپولیتن576نویسنده    اورلندو فیگز      
بررسی کتاب، کامبیز باسطوت

نفر نفر سربازی که به  شرکت 750000سرباز در جنگ و از بیماری و امراض کشته شدند
بگفته نویسنده جنگ کریمه  اولین جنگ جهانی کلیسا بیمارستان و باین سربازی که بریتانیا، فرانسه و کرده
که در آن ترکیه، روسیه، بود 500000آنها روسی بودند. فرانسوی ها حدوداً  بیشتر مرگ ایتالیا
میشد و همینطور 310000میهمانسرا، اورشالیم مانند کاتولیک ها، ارتودکس های روسی
و کلیساهای جنگ کریمه اند. در  تا امپراتوری  ها از بیماری آموزشگاه، دست داد . 100000از
جنگ مذهبی و داوطلبان کشورهای بدون استقلال بالکان برای تسخیر و اورشالیم یونانی و ارمنی ها
سرباز از بازگشترا در
را از 98000یونانی به شناخته مسیحیت تمام بخش های بزرگواره که 20000آنگونه1842فرستادند
و با و دست میگوید بین سال های از دادند اورشالیم  برپا کرد که عبارت امپراتوری بیمار بحساب میامد
سرما و از میان تقریبا ً دفاع از شهر سواستپول شدهدادند. در این سال ها روسیه شاملاستتأسیس
یا توسعه زخمی های جنگ بود. در این زمان و 1847"پرسش باختر" مطرح میشد. جنگ مجموعه و
ارتودکسی خود که نویسنده عثمانیخود راکریمه همچنین بنام یک فرستاد جنگ بریتانیا
فنیکس پارسی
امیر عباس هویدا و معمای انقلاب ایران
نویسنده: دکتر عباس میلانی
زندگی نامه امیر عباس هویدا از دو جهت قابل ملاحظه است: یکی بخاطر اینکه او بخشی از تحصیل
میکرد که با رژیم محمد رضا شاه و شخص شاه برای خدمت به کشورشان همکاری کردند، کرده ها را
همکاری با رژیم شاه در میان بدنه اصلی نخبگان روشنفکر ایران داشت. و با وجود تمام نمایندگی
بارترین دوران تاریخ ایران بود. سه دهه بعد از سرنگونی رژیم دیگری این است که او بدنامی که پر
میشود دوستی با دمکراسی های جهان و آزادی های پهلوی ها ویژگی های بنیادی آن نخست وزیر یکی
آنها که سزاواری جنگیدن برای اجتماعی و اقتصادی آن بود برای مردم دمکرات که مترقی بودن، از
وجود داشتو مترقی ایران آشکار
تسخیر بزرگ عرب
پیش گفتار مترجم
برای مترجم انگیزه ترجمه تسخیر بزرگ عرب پرکردن مکانی خالی در تاریخ ایران است که این بخش از تاریخ
ایران بزرگ را در بر دارد. و بیان چگونگی تشکیل امپراتوری بزرگ عرب با تسخیر گسترده سرزمین فرهنگ
امپراتوری بیزانتین (روم)، سرزمینهای مستقل شمال افریقا و ورای آمودریا است. این امپراتوری با های ایران،
سرزمینهای اشغال شده و نابود کردن ساختار دولتی، اجتماعی، فرهنگی و بهره جوئی از سکونگری عربها در
همراه بود. ماهیت واقعی چنین امپراتوریمنابع اقتصادی این سرزمینها
نویسنده: سیروس غنی
ایران و برآمدن رضا شاه، از فروریختن قاجار تا توانمندی پهلوی
و از را بررسی انقلاب ، تاریخورز سیروس غنی دوران کوتاهی از تاریخ ایران را که در آن یکی از مهمترین
میکند. 1925تشکیل مسئول در متجدد و در  تا بر آمدن رضا شاه و تسلط او بر تمام نهاد سیاسی ایران دگرکونی
ایران به شد برابر مشروطیت آغاز شد وبا توانمندی رضا شاه پایان یافت دورانی پر از امید و دورانی که با های
کشورهای در حال پیشرفتتشکیل رژیم پهلوی دولتیمردمدرشکل1919ایرانیاس بود. با گرفت، سیاسی

صلاحّدین و سقوط اورشالیم
استنلی لین پولنویسنده
لبنان، این کتاب درباره زندگی نامه صلاحّدین و تاثیر پایدار او است به منطقه ای که امروزه شامل
سوریه، و اردناسرائیل،
، مقدمه با تحقیق و تحلیل بر اساس کتاب های وقایع 1898میشود. کتاب توسط تاریخورز درخشان انگلیسی در
دیویدو مسیحی که در دربار صلاحّد ین و امپراطوران مسیحی بودند نوشته شده است. در نگاران عرب سال
تازه ای توسط2002سال
Iran's Forign polocy 1500 to 1941
هفت سال طول کشید تا دکتر رمضانی تاریخ سیاست خارجی ایران جدید
دوّم در جنگ مرکزی ایران باستان را تحت حکومت یک دولت در آورد، تا اشغال ایران را از زمان تاسیس سلسله
جهانی را بنویسدمناطقصفویه که  .
تفاوت اصلی دکتر رمضانی با دیگر نویسندگان تاریخ ایران، در رابطه با کشورهای دیگر، در این است که بجای
نفرین کردن خارجی های بد سیرت و تسلط طلب، او بررسی منطقی ازسیاست های  سیاست سازان ایران لعنت و
7چه شاه های سیاست ساز باشند از سلسله های که در این دوران با توانائی مطلق حکومت میکردنرا انجام میدهد،
نویسنده فرح پهلوی
عشق پایدار،خاطرات من از زندگی با شاه
سال بر فرح پهلوی در مقدمه کتابش انگاره خود را بیان میدارد: این کتاب بیشتر به احساسات و زندگی او بعنوان
حکومت کرد  ایران مربوط است، او ایرادی در شریک زندگی شدن با شاه که با  دیکتاتوری سیاسی به شهبانوی
نمیبیند؛ دیکتاتوری که بیشتر از دشمنان شاه گریبان دوستان 1332توانائی مرداد 28صمیمانه به بعد 25مدت ایران
خدمت ایران های فکر سیاسی خشگ میکرد. به نظر فرح ظلم بزرگی به شاه و خانواده او را میگرفت و رژیم شاه
کرده بود کهسال آن خدمت صمیمانه به زور بوداز25سال 37ازجهتاو شده است، در حالی که شاه را
The Spirit of Allah                02/07
امیر طاهری، سردبیر روزنامه متمایل به چپ کیهان که در تهران چاپ و در سراسر ایران پخش میشد، در مقدمه
کتاب
خود اعتراف میکند که خمینی برای او شخصیتی ناشناس بوده است.  طاهری و همکاران روزنامه نگار او معتقد
رانی های خمینی در اوایل انقلاب، که در اصالت آنها تردیدی نبود، چناچه خود او نقل میکند،  ساخته و بودن سخن
است. همچنین در مقدمه انگاره کتابش را که نا آگاهی تحصیل کرده های غیر مذهبی ازپرداخته ساواک
The Last Days of Shah's Reign and His Death            02/07

،  تبدیل دو از او است بوده است 1357که وزیر دکتر هوشنگ نهاوندی به دربار کاملا" نزدیک بود و  در دولت
بودشاه کرده همدست 1357جهت قابل توجه نهاوندی برای روشن کردن ذهنیت سیاسی که ده سال پیش از . کتاب
انقلابیان انگیز بود؛ دومین و  ارائه داد ضعیف گویائی درباریان دیکتاتور ساز شاهی اعتراف نامه به ترحم را
بودانقلابدوران ویژگی این کتاب بیکارگی و است: یکی اینکه تا چه حد رهبری سیاسی که شاه انقلاب پیروزی
دراسلامیایرانرهبریعجز طبقه حاکمه از درک و دیدن نابودی خود تحتهایتاریخی      .
The Turban for the Crown. The Islamic Revolution in Iran      09/06
1357کمک شناسی دانشگاه ایالتی نیویورک با چراغ راه آینده سیاسی ایران است. درک علمی و فرهنگستانی این
میکنند. بزرگی میکند. نویسندگان سیاسی نوشتن کتاب عمامه بجای تاج بر پایه تحقیق پروفسور سعید تنها نمایندگی
هستند اسلامیگروه روشنفکرانی و تاریخی ایرانی دو گروه اند، که  دو تاریخی و جامعه فرهنگ میکنند. یک انقلاب
متفاوت را گروه با معیارهای دانشگاه های ایران دنیای متفاوت  با دو جهان بینی 57ایرانیان برای ارجمند استاد که
دردرکسیاسیتاریخی تولیدخارج و داخل ایران ادبیات سیاسی وشناسی برای و انقلابجامعه
1000جنگ آوری غرب در دوران د   
تا1300میلادی2002/01کروسی
2001/01 راهی که در پیش است، از بیل گیت
کسبورزی بسرعت تفکر  
09/2001از بیل گیت  
داستان کوتاه امپراتوری روم سرقی یا بیزانتین و ترکیه موجود
05/2002
01/2001رضا شاه در یادواره آینه
01/2001هر مردی یک ببر است
07/2001 یادواره های
سال1360رفسنجانی
ناپلئون و پارس معرفی  و کتاببررسی  
روابط پارس و فرانسه در دوران اولین امپراتور
صفحه228نویسنده ایرج امینی، برگردان عزیزه عضدی،   
جلب همکاری ایران برای جنگ در کشاکشی که ایران در این دوران برای برگرداندن گرجستان به امپراتوری خود دارد،
در با دشمن مشترک روسیه می بینند. آنچه ایران از این فرانسوی ها درهای بازی برای 1907سفیر دیگری شامل در
دوستی با بیست هزار تفنگ و مستشاران نظامی میشد. جنگ انگلیس و دوستی انتظار داشت کمک های تسلیحاتی بود که
تحقیقات را از ایران در برابر دوستی و کمک های نظامی از کشور فرانسه از اروپا به ایران کشیده شده بود و هریک
بندرت خود انگلیس و بعضی در در دوستی با فرانسه درک میکردند بیرون کنند. اما شاه و مشاورانش که بعضی سعی
استفاده در این کتاب را بروی فرستادگان و سفیر فرانسه در سعی داشتند هر دو طرف را بهر ترتیبی منافع میکردند
استاول میشود و بطور کلی بروی منابع فرانسوی بنا شده ایران و سیاستی را که آنها دنبال است نگهدارند. ایران را
ایرانینویسندهمیکردند بنا کرده است. از منابع دست   .
بررسی کتاب
1954تاریخ شرکت نفت  بی پی یا شرکت نفت ایران و انگلیس تا
1932-1901  سالهای سازندگی و گسترش800برگ
نویسنده آر. دبلیو. فرییر
2014/09     کامبیز باسطوت             
از آغاز شد بخودی خود شاید یکی از جذابترین داستان های گسترش بزرگترین صنعت ایران باشد. ایران موفق
ویلیام سایر گسترش صنایع نفت جهان یکی از پیشتازان صنعت نفت جهان باشد. کشف و شد در بزنگاه تاریخی
در ناکس کشورهای خاورمیانه به واقعیت پیوست. قرار دا د گسترش صنایع نفت ایران تقریباً بیست و آغاز
ایلیاتی بود و دارسی برخورد دو اکتشاف نفت بین حکومت مظفرالدین شاه و یک صنعتگر بیباک و پنج سال
پشتیبانی دنیای فرهنگی بیگانه با یکدیگر بود. ایران در اواخر دوران حکومت مطلق قاجار پایه خطر
برابر دولت مرکزی نفوذ چندانی در کوشه و کنار کشور نداشت. مردم ایران از هیچگونه حقوق شهروندی پیش
داستان مردم پاسخگو نبود. از وجود کارگران صنایع بطور گسترده خبری نبود و صنایع سنتی اقصادی آن پیشه
میکردندشدن ساخته دولت برخوردار نبودند. لیکن انگلیس بیش از سه شهرها محدود بودند برخوردار فئودالی و
صنایع نفت ایران که خصوصی را بشدت پشتیبانی قرن بود که پیشتاز صنایع جدید بود و و برای نبودند و بنام
ازمردمی همکاریصنعتگران میکردند و از گسترش هر صنعتی با صنعتگران حکومت و دولت بریتانیا دولت
بخش1901بخش خصوصی یا گسترشان از    .
بررسی و معرفی کتاب
شمشیر روم
برگ328نویسنده: سایمون جیمز، به زبان انگلیسی،
13/27/08         کامبیز باسطوت                    
اصلی تاریخ امپراتوری روم از آغاز تأسیس آن در 753 پیش از میلاد تا انهدام بخش غربی روم در 476بعد از میلاد هسته
 کانستنتین بررسی نویسنده این کتاب است. امپراتوری روم شرقی که پایتخت آن کانستنتین پل "قسطنطنیه امروز در ترکیه" بود
حکومت رومی برای هزار سال دیگر به زندگی خود ادامه داد تا سرانجام در 1453پل بدست ترکیه عثمانی سقوط کرد و آخرین
 پیش از میلاد پادشاه برکنار و در آسیای کوچک از بین رفت. پادشاهی روم با سنت یونانی در ابتدا در ایتالیا تشکیل میشود اما
تجزیه تحلیل این کتاب است. نویسنده با در 509جمهوری روم ایجاد میشود. بیشتر جنبه نظامی امپراتوری روم کانون بررسی و
بررسی جزئیات نشان میدهد چگونه روم بزور شمشیر از ایتالیا آغاز شد ودر
قدرت خود سراسر کناره های دریای مدیترانه را تسخیر و آنرا یک دریاچه رومی کرداوج
معرفی و بررسی کتاب
دوران دولت مصدق، ریشه های انقلاب ایران
نویسنده دکتر سپهر زبیح1980، به انگلیسی ، انتشار نخست 182برگ ،
2015/05کامبیز باسطوت          
1952 را مشاهده مینماید. او دولت مصدق را دومین مرحله انقلاب پروفسور آموس در پیش 1905-1907در
بیشتر با سرشتی و طبیعتی  ایرانی میبیند میتواند در دوران و در آن با مشاهدات خود -همچنانچه انقلاب ایران را بیان گفتاریی
گوهر پرلومیوتر از دانشگاه مصدق تاریخی را که این خواندن کتاب بدنبال محتوای آنرا برای خوانند که مشروطیت در
آمریکائی 1951کتاب نوشته است بریتانیا و بازگشت شاه به کتاب نشان میدهد کنار تأئید و بطور خلاصه اسلامی 1979
اسلام است. او اشاره میکند ایران است و اگر به یا رد کرن آن مشاهدات باشد. او روشن مینماید و همچنین خواننده براین
کشور خارجی گذاشتن نقش تعیین کننده سی ای آ در مهمترین خلاصه معتقد است مینمایدچپ و راست سیاسی در کمونیست و
در این مورد اعتبار سرنگونی سالهایعبارت کلی اغتشاش بین میکند. او نیروهای برابر واقعی سرنگونی دولت مصدق که علت
جدائیمرتجع پادشاهی خواه بوده است که در اختلاف بین نیروهای ملی، دهیم آنبخواهیم
بررسی و معرفی کتاب
1921-1941رضا شاه و متجدد نمودن ایران ()
1961نویسنده امین بنانی، انتشار دانشگاه استنفورد در
2015/29/06کامبیز باسطوت            
های وقتیکه تبلیغات کمونیستی جامعه تحصیل کرده ایران را از هر جهت احاطه کرده بود و تمام دریچه زمانیکه نگاه مثبت
نزدیک بسته شده بود و دست آوردهای ان بی اهمیت نشان داده میشد. در بزنگاه ایران بحران ملی کردن نفت و دیگر به گذشته
ویرانگر را پشت سر گذاشته بود لیکن هنوز ایران" های سرنوشت ساز در پیش روی مردم ایران بود دکتر امین بحران های
این "متجدد نمودن نزدیک نگاهی معقول، روشنگر در میان غوغای کمونیستها و اسلامی های سیاسی با بنانی نویسنده کتاب
کتاب بیشتر مأخذ نخستین آن قوانینی است که مجلس شورای ملی گذرانده است اهمیت تحقیق به گذشته که ایران مینماید.
این قوانینی که در این دوران مجلس میگذراند ناشی از گوهر نبودپادشاهی درخشان و توسط رضاشاه با جدیت اجرا شده است.
کتاب تحقیقی از دوران رضاشاه  بیشتر از هر جنبه دیگر به زمان ان بستگی دارد. مترقی انقلاب مشروطیت بود و خارج
در دهه1960ازآن
چهره ها در آینه
1980 برگ، انتشار نخست238یادواره های در تبعید شاهزاده اشرف پهلوی ،
نویسنده کتابش را بروی دو خط جدا از یکدیگر نوشته است. یکی زندگی خصوصی اوست ودیگری در گیری سیاسی او در
معاصر ایران است که دست ناشناس سرنوشت او را در میان آن قرار داده بود. شاهزاده اشرف پهلوی بنابر گفته خود تاریخ
او موفقی نداشت. از اولین ازدواج خود با علی قوام که بدستور رضاشاه بود و دختر جوان دلیری سرپیچی از زندگی شخصی
همواره از آن با نفرت و انزجار یاد میکند. از این جهت شاهزاده اشرف پهلوی گرفتار طبیعت خواسته پدرش را نداشت که
اینوجود با اینکه بخشی از سالهای جوانی او بجای خوشی و شادی با نخستین مرد زنگیش با استبدادی و خشگ پدرش میشود. با
قضاوت پدرش نمی نماید شاید بخاطر اینکه در آن میدانستزمان این یک هنجار نفرت و انزجار همراه شده بود تردیدی در
استقلال رأیاجتماعی بود حتی برای شاهزاده ایکه خود را دارای
بررسی و معرفی کتاب
1954- 1928تاریخ شرکت بریتیش پترولیوم جلد دوّم شرکت نفت ایران و انگلیس
برگ639نویسنده جیمز بامبرگ،
15/11/02کامبیز باسطوت

صادرات نفت ایران از سرگرفته 78000نفر کارکنان شرکت چه آسیبی به اقتصاد آبادان و
خوزستان زده میشود. لیکن معین نیست و نمیدانیم که سرنوشت کارکنان ایرانی صنعت نفت در
بیش از سه سال چگونه کشتی های نفت کش بنادر ایران را ترک 29 اکتبر 1954تصور بوده
است و خارج شدن درآمد نزدیک به مصدق و همکارانش 28 جون 1951براین پایه کردند و
در نتیجه پایشگاه و استخراج نفت تعطیل شد. در شرکت ملی بود که با گذراندن قانون ملی
کردن نفت دولت میتواند تمام کارکنان خارجی شرکت را کارکنان تمام دولت با نفت
ایران
بنماید و نفت ایران را به مشتریان شرکت نفت ایران و انگلیس خواهند فروخت. و کنند این  
تشخیص خودش و بدون رضایت شرکت نفت ایران و انگلیس خسارت آنرا پرداخت
کرد. لیکن و فرضیات غلط از آب درآمد کارکنان خارجی ترجیح دادند ایران را ترک خواهد
برای دولت ایران کار باوجود این جدال مشتریان شرکت از خریدن نفت ایران خود کنند تا
کردند و دیگر  صنعتگران نفت جهان آماده خود را همواره با تهدید در ایران کار کنند. داری
مصدق و یارانش سیاستی تهاجمی در پیش گرفته بودند و نبودند استنفت آبادان با زور توسط و
اقدامی شدیدتر دنبال میکردند. بنابراین در نهایت پس از در درخواست ها بازرگان ومگی
دراختیارگرفتن پالایشگاه